Hjem

Velkommen til Livsscenen

Terapi - Veiledning - Kursvirksomhet 


Livsscenen er et møtested, et vekststed og et terapeutisk behandlingssted som rommer ærlige menneskemøter og mangesidig utforsking av hva det vil si å være et menneske og å møte livets mange utfordringer. Gjensidighet, tillit og toleranse er bærende verdier i arbeidet.   


Livsscenen tilbyr:


Terapi

Mange av oss opplever livsutfordringer det kan være nødvendig å få støtte og hjelp til å håndtere underveis i livet. Mange opplever perioder med nedstemthet og manglende glød i livet. Noen møter livsutfordringer som preger en store deler av livet. De fleste av oss trenger støtte under vanskelige perioder i livet. De fleste av oss trenger å være del av et fellesskap hvor det å være menneske og det å takle livets mange ulike sider ikke bare blir et ensomt prosjekt, men et prosjekt som kan deles.   


Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg har kunnskap om og erfaring med en rekke metoder for konstruktivt arbeid med livsutfordringer og endringsprosesser.


Jeg tar i mot til individualterapitimer i et stort og lyst rom i Oslo sentrum. Jeg tilbyr også telefonsamtaler, videokonsultasjoner og walk and talk, hvor vi møtes ute og tar terapisamtalen mens vi går en tur. 


Livsscenen arrangerer jevnlig psykodramaterapigrupper. 


I terapirommet har samtale og refleksjon en selvfølgelig plass. I tillegg kan ulike metoder tas i bruk for å undersøke og fordype livstemaene som bringes inn i terapien. Dette kan for eksempel være stol-arbeid, rollebytte, iscenesettelse og speiling. Forskjellige kreative metoder som skriving, tegning, bevegelse, oppmerksomhet til pust, kropp og stemme kan også tas i bruk i terapien. Vi finner sammen ut av hva som passer og er hensiktsmessig for deg. Å styrke ressurser er en vel så viktig del av arbeidet i terapirommet som å gi plass og oppmerksomhet til det som er utfordrende, smertefullt og krevende. 

 

Klienten er ekspert på sitt eget liv. Terapeuten har kunnskap om menneskelige prosesser, har kompetanse i å være tilstede i møte med klienten og har en stor verktøykasse av metoder tilgjengelig for å bidra til klientens undersøkelser i sitt indre univers og sitt relasjonelle liv. Å bli bedre kjent med seg selv, forstå seg selv bedre og å få innsikt i og forståelse for relasjoner i eget liv er noe av det vi kan se på og jobbe med i terapi med mål om at klienten opplever å leve et godt og meningsfylt liv. 

 

All terapeutisk virksomhet skjer i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende regler fra Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og Norsk forbund for psykoterapi (NFP).


Kreativt stemmearbeid 

Stemmen er en unik ressurs. Å utforske sin egen individuelle stemme åpner for indre dialog, ytre bevegelse og for skapende møter med andre. Kreativt stemmearbeid er fordypningsarbeid med utgangspunkt i stemme, pust og enkle kroppsbaserte øvelser.


Jeg tilbyr veiledning i kreativt terapeutisk stemmearbeid og kurs og veiledning i stemmebruk, sang og formidling. Jeg tar i mot enkeltklienter og tilbyr kurs og grupper. Jeg har faste kurs og jeg kan tilpasse kurs til bestemte gruppers behov. 

 

Psykodrama

Psykodrama er en kreativ psykoterapeutisk metode som kan benyttes i så vel terapi, veiledning, gruppebasert prosessarbeid, kreativt og kunstnerisk arbeid og selvutvikling. Metoden er handlingsrettet og ressursorientert, og vektlegger mulighet til endring. Jeg bruker psykodramametoden aktivt i min praksis.   


Jeg holder til på Majorstuen i Oslo. Adresse: Majorstua Terapifellesskap Industrigata 46c (inngang Ingelbrecht Knudssønsgate) 0357 Oslo. Kort vei fra offentlig transport. 


Ta kontakt med meg her

Aktuelt

Livsscenen drives av psykoterapeut Marianne Natvig. Velkommen til meg! Som terapeut tilbyr jeg tid og tilstedeværelse i møte med deg som har livsutfordringer du vil jobbe med. Jeg ønsker å møte deg med respekt og lydhørhet for den du er, og vil støtte deg i å finne videre i livet på en god måte. En grunnleggende holdning i mitt arbeid er en tro på iboende ressurser og helende krefter i den enkelte, og at relasjonell tilstedeværelse er av betydning i alle menneskemøter, også i terapi. Jeg tilbyr individualterapi og terapigrupper.


Velkommen til å ta kontakt med meg! 

e-post: natvig.marianne@gmail.com

mobil: 415 06 852 

Besøksadresse: Industrigata 46c, 0357 Oslo

Kurs og grupper 

 Psykodramaterapigrupper

12.-14. mai 2023


Yoga og Stemme - dagsretreat

Nye kurs under planlegging - ta kontakt ved interesse